Historia mojego rachunku IKE

Rachunek IKE założyłem w 2015r. W celu inwestowania długoterminowego z myślą o emeryturze.

W latach 2015-2020 dokonałem łącznie 31 wpłat na rachunek w ramach systematycznego oszczędzania, które potwierdzam screenami z rachunku.

Zlecałem także wypłaty z rachunku IKE, które przedstawiają się następująco:

Jak łatwo policzyć wpłaciłem więc dokładnie 58 tys a wypłaciłem łącznie 57 tys. 932 złotych plus podatek od zysków który wyniósł (6633zł + 2082zł) oraz 10zł opłaty za 2 przelewu z rachunku.

Czyli łącznie razem z podatkiem i opłatami wypłaciłem 66 tys 657zł.

Aktualizacja na 31.12.2022r.

Do konta IKE planowałem już nie dopłacać nowych środków, zmieniłem jednak zdanie w tym roku ponieważ widziałem dużo okazji inwestycyjnych, w brakowało mi wolnych środków. W 2022r. dokonałem następujących wpłat na rachunek IKE:

Jak więc widzicie wpłaciłem w sumie 17 tys. złotych, a wpłaty były rozbite w okresie od 24 stycznia do 18 maja. Największa dopłata była w marcu tego roku 5tys. i 3 tys. złotych.

Aktualna wartość rachunku IKE na koniec 31.12.2022 wynosiła ponad 679 tys. złotych. Z tego już jasno wynika, że portfel IKE zarobił w bardzo trudnym roku aż +81%!!! Zysk kwotowo wyniósł 304 tys. złotych.

Jakie wyniki osiągał mój portfel IKE były w poprzednich latach:

2020r. – >+500% zysku względem WIG: -1,4%

2021r. +18% zysku względem WIG: +21,5%

2022r. +81% zysku względem WIG: -17,1%

Jak więc dokładnie widać w każdym z ostatnich 3 lat mój portfel IKE notował wzrosty!!! i zdecydowanie w dłuższym terminie zostawia w tyle szeroki indeks, wyniki są w 100% realne, na realnym rachunku i uwzględniają koszty transakcyjne!

Chcesz obserwować mój rzeczywisty portfel IKE oraz podejmowane decyzje inwestycyjne?

Przejdź do zakładki Oferta i kup dostępProjekt „Portfel IKE” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd DAMIANINWESTORX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.