Historia mojego rachunku IKE

Rachunek IKE założyłem w 2015r. W celu inwestowania długoterminowego z myślą o emeryturze.

W latach 2015-2020 dokonałem łącznie 31 wpłat na rachunek w ramach systematycznego oszczędzania, które potwierdzam screenami z rachunku.

Zlecałem także wypłaty z rachunku IKE, które przedstawiają się następująco:

Jak łatwo policzyć wpłaciłem więc dokładnie 58 tys a wypłaciłem łącznie 57 tys. 932 złotych plus podatek od zysków który wyniósł (6633zł + 2082zł) oraz 10zł opłaty za 2 przelewu z rachunku.

Czyli łącznie razem z podatkiem i opłatami wypłaciłem 66 tys 657zł.

Na koniec lutego 2021r. wycena rachunku gotówka + akcje to 287 tys. 287zł,14gr (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy, dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy)

Kwota która została na rachunku, jest wyłącznie wypracowanym zyskiem z inwestowania, który zamierzam dalej inwestować, nie dokonując prawdopodobnie już kolejnych wpłat przez następne 20 lat.

Aktualna wartość rachunku IKE na dzień 07.10.2021 wynosi ponad 378 tys. złotych, co oznacza, że portfel w okresie od marca 2021 do 7 października 2021 wygenerował stopę zwrotu prawie 32%! Liczba klientów premium przekroczyła 200 osób w zaledwie kilka miesięcy!

Wcześniejsza wypłata i likwidacja rachunku możliwa jedynie w przypadku gdy zysk przekroczy 1 mln złotych, ale i tego dziś nie przesądzam.

Chcesz obserwować mój rzeczywisty portfel IKE oraz podejmowane decyzje inwestycyjne?

Przejdź do zakładki Oferta i kup dostępProjekt „Portfel IKE” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd DAMIANINWESTORX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.